වයඹ වසන්ත උදානය 2023

වයඹ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ ප්‍රජාව සම්බන්ධ කර ගනිමින් මෙවර ද සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සවය උත්කර්ෂවත් අයුරින් සමරන ලදි. සම්ප්‍රදායික ජන ක්‍රීඩා ඇතුලත්ව අලුත් අවුරුදු උත්සවය 2023 අප්‍රියෙල් 20 දින දවස පුරා විද්‍යාපීඨ ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *