ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 – වෙසක් සතිය සැමරීම

“නිවැරදි දේ වැරදි ලෙසත් වැරදි දේ නිවැරදි ලෙසත් දැකීම දුගතියට හේතු වේ “යන තේමාව පෙරදැරි කරගත් ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 වන වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් වැඩසටහන් රාශියක් සැළසුම් කර ඇත. 2023.05.03- සීල ව්‍යාපාරය 2023.05.04- බුදු දහම සහ පරිසරය තේමා කර ගත් පිරිසිදු කිරීමේ ශ්‍රමදානය 2023.05.05- වෙසක් කූඩු ප්‍රදර්ශනය සහ විද්‍යාපීඨ පරිශ්‍රය පහන් වලින් ආලෝකමත් කිරීම 2023.05.07-දෙමව්පිය වන්දනය සහ මව්පිය උපස්ථානය